Projekt pilotně ověří některá vybraná opatření z dříve realizovaného projektu Podpora neformálních pečovatelů, například budou ustanoveny dva poradní orgány, jejichž základním cílem bude facilitace spolupráce a moderace diskuze nad problematikou neformální péče, hledání nejlepších možných uplatnitelných řešení a nalézání konsensu. V případě expertního týmu je cílem nastartování systematické mezioborové spolupráce různých aktérů explicitně nad oblastí neformální péče a etablování problematiky jako agendy, která si zaslouží dlouhodobou pozornost. Zapojení poradního týmu pečujících zajistí, že nedojde k odtržení práce expertů od potřeb samotné cílové skupiny a ta měla jako objekt politiky možnost v procesu její tvorby artikulovat své zájmy.

V projektu bude věnována pozornost i pracovníkům veřejné správy, kteří přicházejí do kontaktu s pečujícími osobami, kteří budou mít možnost prostřednictvím akreditovaného vzdělávacího programu zvýšit svou informovanost a připravenost na práci s pečujícími rodinami a jejich efektivní podporu.

Pracováno bude i přímo s pečujícími osobami, pro které bude připraven informačně vzdělávací seminář a příručka se základními radami a kontakty.

Součástí bude i několik analytických úkolů – například reprezentativní šetření na populaci ČR o fenoménu neformální péče, které napoví o ochotě pečovat a umožní získat informaci o absorpční schopnosti společnosti poskytovat neformální péči kvůli demografickému stárnutí stále většímu počtu potřebných osob. V případě zjištění, že ve společnosti není ochota v budoucnosti neformální péči poskytovat, je to podstatná informace pro plánování sociálních služeb (vč. procesu deinstitucionalizace služeb), jejichž kapacity budou muset být adekvátně navýšeny, aby zajistily péči všem potřebným osobám. Vzhledem k nákladům, které zajištění péče stárnoucí populace bude v budoucnu pro veřejné rozpočty představovat, je nesmírně důležitá i informace o tom, za jakých podmínek a podpory by byla rodina ochotna neformální péči vykonávat. Ponechání určitého podílu pečovatelského břemene v neformální sféře je pro udržitelnost systému dlouhodobé péče klíčové.

Aktuálně:

V rámci zjišťování informací o bývalých pečujících a sdílení péče v rodině hledáme kontakty na ty, kteří doma pečovali o nějakého svého blízkého / známého a ta péče už (z jakéhokoliv důvodu) skončila, a také na ty, kteří aktuálně doma pečují a o péči se dělí. Jste to vy? Znáte někoho takového? Dejte nám vědět prostřednictvím adresy alice.fischerova@fdv.cz.

 

Od 1. ledna 2018 začne platit nová dávka ze systému nemocenského pojištění - tzv. dlouhodobé ošetřovné. Připravilo ji Ministerstvo práce a sociálních věcí. Více informací zde.

Podpora neformálních pečujících II.
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0006922
Rozpočet: 17,7 milionu
Doba realizace projektu: 1. 3. 2017 - 31. 5. 2019

Projekt financujeme z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Podpora neformálních pečujících na Facebooku